Prentis Chwaraeon Llysgennad Ifanc – Ysgol Gwernant (Cymraeg)

Trosolwg o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn ysgol gynradd lwyddiannus ac yn fodel rôl chwaraeon gwych ar gyfer yr holl blant. Bydd yn trefnu ac yn cynnal gweithgareddau llawn hwyl yn ystod amser egwyl ac amser cinio gan sicrhau bod y plant yn ddiogel, yn cefnogi athrawon i ddarparu gwersi ymarfer corff ac yn cynnal gweithgareddau chwaraeon ar ôl ysgol.

Rydym ni’n chwilio am Brentis Hyfforddiant Chwaraeon i ymuno â’n tîm yn ein hysgol gyfeillgar a llwyddiannus.

Disgrifiad o’r Swydd

Mae arnom ni eisiau:

◦Model rôl chwaraeon gwych ar gyfer y plant

◦Rhywun sy’n gallu trefnu a chynnal gweithgareddau llawn hwyl a diogel yn ystod amser egwyl ac amser cinio

◦Rhywun sy’n gallu cefnogi ein hathrawon i ddarparu gwersi Addysg Gorfforol

◦Rhywun sy’n gallu trefnu a chynnal clybiau chwaraeon ar ôl ysgol i blant o bob oed

◦Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd drefnu ac arwain gweithgareddau buarth ar gyfer babanod a phlant iau yn ystod amser egwyl ac amser cinio, gan wneud yn siŵr bod y disgyblion yn ddiogel, yn hapus ac yn mwynhau dysgu sgiliau newydd

◦Bydd yn rhaid i ddeiliad y swydd gefnogi ein hathrawon yn ystod gwersi Addysg Gorfforol, gan ddefnyddio’i sgiliau i helpu’r disgyblion loywi eu sgiliau

◦Mae arnom ni hefyd eisiau rhywun sy’n fodlon darparu sesiynau llawn hwyl ar ôl ysgol (e.e. aerobeg, dawnsio, sgiliau chwaraeon) i grwpiau bychain o blant

 

Sgiliau Dymunol

◦Cefndir ym maes chwaraeon

◦Profiad o hyfforddi/gweithio gyda phlant

◦Sgiliau trefnu da

◦Sgiliau cyfathrebu da

 

Rhinweddau personol

◦Awch i ysbrydoli pobl ifanc a gweithio efo nhw

◦Dibynadwy

◦Gweithio’n galed

◦Agwedd broffesiynol

◦Agwedd aeddfed ac yn deall rolau a ffiniau mewn ysgol

 

Cymwysterau

◦TGAU A*-C (neu gyfwerth) mewn Saesneg/Cymraeg a Mathemateg

◦Cymhwyster lefel 2 mewn chwaraeon / addysg gorfforol / arwain gweithgareddau neu gyfwerth

 

Byddwn yn helpu deiliad y swydd i ddatblygu ei sgiliau mewn perthynas â gweithio gyda phlant a bod yn rhan o dîm yr ysgol.

Cymwysterau

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol o leiaf gradd TGAU A*-C mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gymwysterau cyfwerth.

Crynodeb o’r Brentisiaeth

 • Wythnos Waith
  • Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am a 5pm
  • 30 awr yr wythnos
  • £105.00
  • Location – Llangollen, LL20 8AR
  • 1 x position available
Apply Now!
""
1
First Name
Surname Name
Telephone
Optional File Upload
Upload your CV
Previous
Next
Find out more about our Apprenticeship & Education roles call us now on 0151 609 1193

Send us your CV so that we can help you find a new role.

Optional File Upload

With links to schools & businesses across the UK we will help you find your next job role take a look at your nearest office.

Office Locator

For more job vacancies accross a wide range of industries.

Browse Our Jobs