Prentis Goruchwylydd Gwersi – Ysgol Maes Garmon (Cymraeg)

Trosolwg o’r swydd

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am oruchwylio gwersi disgyblion blwyddyn 7-11 yn ystod absenoldeb yr athro. Fe fydd cyfle hefyd i chi gefnogi disgyblion unigol a grwpiau bychain i ddatblygu eu sgiliau rhifedd a llythrennedd.
Disgrifiad o’r Swydd
Bydd dyletswyddau’n cynnwys:
• Gweithio’n llawn amser mewn ysgol uwchradd fel Goruchwylydd Gwersi mewn amrywiaeth o bynciau
• Parodrwydd i gefnogi ethos yr ysgol a gweithgareddau disgyblion
• Cynorthwyo disgyblion â’u sgiliau rhifedd
• Cynorthwyo disgyblion â’u sgiliau llythrennedd
• Cynorthwyo disgyblion â’u sgiliau TGCh
• Bod yn rhan o arddangosfeydd a pharatoi adnoddau
• Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol wrth gwblhau tasgau
• Deall y polisi ymddygiad a’r polisi diogelu ac eich rôl o fewn y polisïau hyn
• Gweithio gyda phlant rhwng 11 – 16 mlwydd oed
• Cynorthwyo athro â rolau amrywiol o fewn yr ystafell ddosbarth
• Gallu ymddwyn yn broffesiynol ar bob adeg wrth weithio mewn ysgolion Meini Prawf Hanfodol
• Awyddus i ddysgu mwy am fod yn Oruchwylydd Gwersi
• Brwdfrydedd dros weithio gyda phlant
• Nodweddion perthnasol gan gynnwys amynedd a sgiliau cyfathrebu
• Y gallu i fod yn broffesiynol ar bob adeg
• Y gallu i wrando a dysgu gan staff profiadol Meini Prawf Dymunol:
• Unrhyw brofiad blaenorol o weithio gyda phlant
• Parodrwydd i fynychu cyrsiau preswyl gyda thal ychwanegol

________________________________________
Gofynion a Rhagolygon Sgiliau Dymunol
• Sgiliau Cymraeg, Saesneg a Mathemateg cryf
• Sgiliau cyfathrebu sy’n berthnasol i blant ac oedolion
• Sgiliau rhifedd, llythrennedd a TGCh cymwys
• Y gallu i hunan- reoli a threfnu eich amser eich hun
• Parodrwydd i weithio fel aelod o dîm er mwyn cefnogi disgyblion yr ysgol
• Y gallu i gynnal cyfrinachedd

Rhinweddau Personol
• Dibynadwy
• Trwsiadus
• Agwedd broffesiynol
• Bydd yn ofynnol i chi arddangos aeddfedrwydd wrth weithio mewn amgylchedd ysgol
• Uchelgeisiol – gweithgar
• Awydd i fod yn fodel rôl cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc

Cymwysterau sydd eu hangen
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol isafswm o radd TGAU A*-C mewn Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg a Saesneg neu gymwysterau cyfwerth.
Rhagolygon ar gyfer y dyfodol
Gall y swydd hon arwain at swydd barhaol fel Cymhorthydd Addysgu Lefel 3 yn yr ysgol.
Mae rhai ymgeiswyr hefyd yn mynd i’r brifysgol (os ydynt eisoes wedi ennill cymwysterau Lefel A perthnasol) er mwyn hyfforddi fel athrawon.

Darparwr Hyfforddiant
Darperir hyfforddiant
• Tystysgrif CACHE (Cyngor Dyfarniadau mewn Gofal, Addysg ac Iechyd ) Lefel 3 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion (FfCCh)
• Hawliau a Chyfrifoldebau’r Gweithiwr
• Dysgu Personol a Medrau Meddwl (PLTS)
• Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Mathemateg a TGCh
• Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Saesneg

Manylion penodol:
Lleoliad: Mold, CH7 1JB
£8.00 yr awr, 33 awr yr wythnos gan gynnwys cyfnod i gwblhau astudio personol
Oriau 8.45 – 4.00 x 4 diwrnod, 8.45 – 4.30 x 1 diwrnod er mwyn mynychu cyfarfodydd staff.
Disgwylir I chi fynychu’r ysgol ar ddiwrnodau HMS
Swydd amser tymr yn unig. Ni chaniateir gwyliau personol yn ystod amser tymor
x1 Swydd ar gael

Cefndir yr ysgol
Ysgol Maes Garmon yw’r unig ysgol cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint a daw ysgolion o bob cornel o’r Sir i dderbyn eu haddysg; o ardaloedd trefol a gwledig. Mae 500 o ddisgyblion yn yr ysgol o flwyddyn 7-13. Maent yn ddisgyblion hapus, cyfeillgar a brwdfrydig a phob un yn aelod gwerthfawr o deulu Ysgol Maes Garmon.
Mae corff o staff cefnogol ac ymroddedig yn yr ysgol ac fe fyddai croeso mawr a chefnogaeth ganddynt wrth i chi hyfforddi.

Apply Now!
""
1
First Name
Surname Name
Telephone
Optional File Upload
Upload your CV
Previous
Next
Find out more about our Apprenticeship & Education roles call us now on 0151 609 1193

Send us your CV so that we can help you find a new role.

Optional File Upload

With links to schools & businesses across the UK we will help you find your next job role take a look at your nearest office.

Office Locator

For more job vacancies accross a wide range of industries.

Browse Our Jobs